xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Osobní lodní doprava vranov

?>

Smluvní přepravní podmínky dopravce REKREACE VRANOV s.r.o.

– Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na lodi a při vystupování dodržovat ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek pro plavbu. Jsou povinny uposlechnout pokyny členů posádky, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby. Dále jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy stanovené vyhláškou FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

– Vstup na přístavní můstek je povolen pouze za účelem nastupování a vystupování. Na přístavní můstek včetně lávky je povoleno vstoupit až po bezpečném přistání lodi, jejím vyvázání a po vystoupení cestujících. Vstup na přístavní můstek před přistáním nebo během přistávacího manévru lodě je přísně zakázáno !

– Právo na přepravu má cestující s platnou jízdenkou, a to pouze tehdy, pokud není loď plně obsazena. O obsazenosti lodi rozhoduje kapitán. Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 15 let je zakázaná. Osoby, které porušují Řád plavební bezpečnosti, popř. Smluvní přepravní podmínky pro plavbu, budou vyloučeny z přepravy, a to bez náhrady již zaplaceného jízdného nebo smluvní pokuty.

– Po dobu pobytu v lodi a při výstupu z lodního zařízení na břeh je každý cestující povinen mít u sebe platnou jízdenku. Na výzvu kontrolního orgánu nebo posádky lodi je povinen ji předložit ke kontrole. Kontrolním orgánem je zaměstnanec dopravce v uniformě lodní dopravy nebo osoba zmocněná dopravcem s kontrolním průkazem. Cestující bez platné jízdenky je povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu ve výši pětinásobku základního jízdného z výchozí zastávky lodního spoje do zastávky, ve které cestující vystupuje, resp. druhu plavby, které cestující využil.

– Je zakázáno vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána ! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Zavazadlo o hmotnosti nad 50 kg je zakázáno přepravovat. Jízdní kola je povoleno přepravovat v částech lodi tomu určených, nikoli v prostoru pro cestující. Schválení přepravy zavazadel nad rozměry 40x40x40, jízdních kol a psů je v pravomoci kapitána lodi.

– Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze na částech paluby a v prostorách lodi, které jsou pro ně vyhrazeny. Vstupovat do kormidelny a do služebních prostor lodi je zakázáno! Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou.

– Zpoždění nebo nekonání pravidelné jízdy není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného pokud jízdu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce a není-li zároveň možno použít jiný spoj.

– Zpáteční jízdenky pro pravidelnou lodní dopravu platí v den prodeje pro jednu cestu tam a pro jednu cestu zpět. Při nástupu cesty zpět je cestující povinen se neprodleně prokázat posádce platnou zpáteční jízdenkou. Cestu tam lze ukončit a cestu zpět lze nastoupit v kterékoliv mezilehlé zastávce.

– Dopravce si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu pravidelné linkové dopravy v důsledku nepříznivých vodních stavů. Při náhlém zhoršení počasí, při vydání zákazu plavby správním orgánem či při jiném zásahu vyšší moci je dopravce oprávněn zrušit objednané plavby, odstoupit od uzavřených smluv, zastavit provoz pravidelné linkové dopravy.

Při plavbách na objednávku si dopravce vyhrazuje právo vyžadovat zálohu až 100% ceny objednávky. Splatnost zakázek je při bezhotovostních platbách v termínu uvedeném na faktuře, při platbách v hotovosti před sjednaným termínem vlastní plavby. Nesplacení zálohy v dohodnutém termínu je důvod ke zrušení zakázky. Smluvní úrok s prodlení plateb činí 0,5 % z dlužné částky za každý den.

– Stornovací podmínky při plavbách na objednávku a pronájmech :

Odstoupení 15 – 31 dní před sjednaným termínem plavby       30%

Odstoupení   9 – 14 dní před sjednaným termínem plavby       50%

Odstoupení   3 –   8 dní před sjednaným termínem plavby       75%

Odstoupení   2 dny a méně před sjednaným termínem plavby 100%

 

– Při plavbách na objednávku zákazník ručí za škody způsobené na zařízení dopravce.

– Součástí smluvně přepravních podmínek pro plavbu je ceník, který je vydán samostatně a je vyvěšen na informační tabuli v centrálním přístavišti Vranov, zastávkách lodní dopravy a na lodích.

– Ceny jsou závislé na cenách pohonných hmot.

 

 

                                                                                           REKREACE VRANOV s.r.o.

Nástupiště

lodě vranov a dyje vyplouvají ze III. nástupiště

Nástupiště OLD Vranov

GPS souřadnice: 48.9098944N, 15.8211828E

Zvětšit mapu

cyklistevitani.czCyklisté jsou u nás vítáni. Přepravíme až 50 kol.

Ve směru od Vranova nad Dyjí

Přejdete hráz přehrady, dále kolem všech restaurací k poslednímu III. nástupišti lodní dopravy.

Ve směru od Vranovské pláže

Přejdete most přes Švýcarskou zátoku a dojdete ke III. nástupišti lodní dopravy, které je v tomto směru na trase od pláže jako první.